Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang..
TTM